Tiếng Việt

This page provides an introduction to the Plan for Opportunity in Vietnamese language.

Kế Hoạch tìm Cơ Hội là dự án hoạch định hợp tác với mục đích định hướng tăng trưởng kinh tế và phát triển miền Duyên Hải vùng Vịnh Mississipi, đồng thời tăng cường các cơ hội về gia cư, công ăn việc làm và giao thông trên toàn khu vực này. Dự án đang được Ủy Ban Hoạch Định Vùng Vịnh (Gulf Regional Planning Commission – GRPC) quản lý, và trải dài trên mười hai thành phố và ba quận vùng duyên hải.

Miền Duyên Hải Vùng Vịnh Mississippi là một trong số 45 vùng đô thị trên toàn quốc được nhận ngân khoản trợ cấp của tổ chức liên bang Hợp Tác vì Cộng Đồng Phát Triển Bền Vững để lập kế hoạch phát triển bền vững cho khu vực. Hợp Tác vì Cộng Đồng Phát Triển Bền Vững là thỏa thuận giữa Sở Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ, Bộ Giao Thông Hoa Kỳ, và Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của khu vực này.

Theo định hướng của sáu Nguyên Tắc Phát Triển Đời Sống, các cơ quan Đối Tác đang điều phối các hoạt động đầu tư, tái cơ cấu các chương trình tài trợ, và điều chỉnh chính sách hỗ trợ các nỗ lực của địa phương nhằm cung cấp nhiều lựa chọn gia cư hơn, cải tiến các hệ thống giao thông sao cho hiệu quả và đáng tin cậy hơn, củng cố các hoạt động đầu tư hiện tại, và trợ giúp các khu phố sầm uất lành mạnh hiện đang thu hút doanh nghiệp.

Từ nay tới cuối năm 2013, GRPC và Các Đối Tác sẽ tiếp ngoại tới công chúng để chia sẻ thông tin về kế hoạch này và thâu thập ý kiến phản hồi. Quý vị có thể thấy GRPC tại các lễ hội mùa hè hoặc tại các cuộc họp cộng đồng. Hội Nghị Khu Vực sẽ được tổ chức công khai trong tháng Mười một. Bản kế hoạch phác thảo sẽ được lập truớc tháng Mười một, sau đó sẽ có kế hoạch chính thức trong tháng Mười hai. Sau khi kế hoạch được thông qua, các chiến lược thiết lập qua kế hoạch này sẽ bắt đầu được thực thi từ đầu năm 2014.